Algemene voorwaarden

Algemeen voorwaarden

 • Massage Praktijk RubyRelax
 • Massage Praktijk RubyRelax
 • verleent geen medische massages. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan of een cursus te starten.

Massage Praktijk RubyRelax

 • verleent géén erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld, en de behandeling zal acuut worden stopgezet.
 • Intake en uw gezondheid

 Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven.

 •   Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
 •   U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

 

Privacy

–  Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden

Massage aan huis 

 • Massage praktijk RubyRelax heeft het recht een opdracht te annuleren, indien er, naar het oordeel van Praktijk RubyRelax geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Annulering van afspraak is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail,
  via het telefoonnummer of per e-mail: 06-29927411
  Rubyrelax@gmail.com te melden.

 Hierna worden de kosten in rekening gebracht. 50 % van de behandeling. Belangrijk !!!

 

 • Betaling  kan overgemaakt worden op de rekening , of contant bij aankomst en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend. U ontvangt hiervoor een kwitantie. Overmaken naar NL25Rabo0316501972ten name: RML Davis PreventiefAntiStrees

 

Een cursus:

Inschrijving

 •     Inschrijving voor een workshop, cursus of opleiding vindt plaats via de mail.
 •    Na ontvangst van het inschrijfformulier (digitaal of per post) wordt binnen 8 werkdagen een bevestiging per email verstuurd.
 •    Na ontvangst van deze bevestiging  is een voorlopige overeenkomst tot stand gekomen met Massage Praktijk RubyRelax.
 •   De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
 •    Na ontvangst van het inschrijfformulier bij Massage Praktijk RubyRelax heb je 5 werkdagen de tijd om kosteloos te annuleren.
 •  De inschrijving is definitief als voldaan is aan het gevraagde inschrijfgeld.

Financiële verplichtingen

 •    Bij inschrijving voor een opleiding (workshop, cursus) verplicht de student zich tot het betalen van het opleidingsgeld.
 •    Het opleidingsgeld moet worden voldaan voor de datum die staat aangegeven op uw factuur.
 •     Andere betaalregelingen zijn alleen in overleg mogelijk.

Annulering door student:

 •    Annulering van de opleiding (of workshop, cursus) na inschrijving kan alleen schriftelijk per post of per email.
 •    Annuleringskosten tot zeven weken voor aanvang bedraagt 25 % van het opleidingsgeld.
 •    Annuleringskosten tot 6,5 & 4 weken en voor aanvang bedraagt 50 % van het opleidingsgeld.
 •   Annuleringskosten tot 3,2 & 1 week voor aanvang bedraagt 100% van het opleidingsgeld.

·  In goed overleg kan de student eventueel aansluiten bij de volgende groep die start op de datum die staat aangegeven op de website. Indien er nog geen andere datums zijn ingepland, zal de student  geïnformeerd worden zodra de nieuwe datums bekend zijn gemaakt.

 

Annulering door massage  Praktijk RubyRelax.

 •   Massage praktijk RubyRelax behoudt zich het recht voor een opleiding (cursus, workshop) te annuleren bij minder dan 3 deelnemers.
 • Indien Massage  praktijk RubyRelax besluit tot annulering zal het reeds betaalde opleidingsgeld binnen een maand worden gerestitueerd.
 •    Bij ziekte of uitval van de docent zal de student zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie Massage Praktijk RubyRelax zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

Tussentijdse beëindiging

 •     Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding (of workshop, cursus) vindt geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.
 •   Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om op een later tijdstip alsnog te kunnen deelnemen. Het onderzoeken van deze mogelijkheden geeft echter geen garantie en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

Uitsluiting

 •    Indien een student de voortgang van de lessen verstoort, heeft Massage  RubyRelax het recht om de student uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

Verzuim van student

 •   Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.

Wijzigingen

 •   Massage praktijk  RubyRelax behoudt zich het recht voor om wijzigingen van de cursusdata, locatie en docenten door te voeren geeft zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen zullen alleen gebeuren indien de Massage praktijk RubyRelax zich daartoe genoodzaakt voelt.

Aansprakelijkheid

 •    Deelname aan de opleidingen (cursussen, workshops) is voor eigen risico.
 •   Massage Praktijk   RubyRelax is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de opleiding (cursus, workshop).

Eigen risico

    Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te raadplegen.

Privacy

 •    Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding (of cursus, workshop), zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van alle studenten aan de opleiding (of cursus, workshop) wordt verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de medestudenten.

Intellectuele eigendom

 •     Alle door de Massage  praktijk RubyRelax verstrekte cursusmateriaal, zowel mondeling als op schrift, zijn uitsluitend bestemd voor de studenten aan de betreffende opleiding en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.

Klachtenprocedure

 •     Indien een student een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te nemen met de docent. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid te verhelpen. Indien de docent en deelnemer er binnen vier weken samen toch niet uitkomen, zal  Massage praktijk RubyRelax een onafhankelijke mediator inschakelen. De uitspraak van de mediator is bindend voor het instituut. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en 24 maanden worden bewaard.

 Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen en behandelkaarten en abonnementen voor alle afdelingen  van Massage praktijk RubyRelax –  De cadeaubon en behandelkaart zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Een via de e-mail bestelde cadeaubon kan niet geannuleerd worden. Een behandelkaart is persoonsgebonden. 

 

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Groningen. 

Waddenweg 4 Delfzijl
(Brede School Noord)
06 – 299 274 11
relaxruby@gmail.com

Bank gegevens: NL25RABO0316501972
Ten name van: PREVENTIEF ANTI-STRESS R. Davis
Btw-id: NL002389151B92